Algm voorwaarden KSC

KSC off- en online 
Algemene voorwaarden

a) Organisatie
Cursussen kunnen volledig onder de planning, organisatie en uitvoering staan
van Kwasi’s Sranan Consultancy of in samenwerking met een partnerorganisatie
worden uitgevoerd.

b) Cursussen onder de eigen regie (offline)
De cursussen die onder de volledige regie van Kwasi’s Sranan Consultancy
vallen, kennen een zorgvoorziening. Hierbij kunnen oud-cursisten, voor zover
de faciliteiten dat toelaten gewoon weer meedoen zonder kosten – in principe als
toehoorder. Voor 2 groepen oud-cursisten geldt een iets ander regime. Oudcursisten die betaald hebben voor cursussen in Amsterdam blijven recht hebben
in Amsterdam deel te nemen zonder extra kosten. Voor cursussen buiten
Amsterdam worden nu wel de vervoerskosten die de Consultancy maakt van
Amsterdam naar de cursusplek doorberekend. Deze kosten zijn echter wel
beperkt tot 1 x de heen- en terugkosten: Amsterdam – cursusplek. Per 2021 zijn
deze €42. Deze regeling geldt ook oud-cursisten die op uitnodiging van een
partnerorganisatie zich hebben ingeschreven.

c) Voortgang Cursussen (offline)
De betalingen dienen vooraf te geschieden op uitnodiging van Kwasi’s Sranan
Consultancy. Een geplande cursus kan tot drie keer in het lopende jaar worden
uitgesteld. Mocht het minimale aantal betalende deelnemers niet worden gehaald
dan zullen de ontvangen gelden zonder extra kosten onverwijld worden
teruggestort.
Let wel! Mocht een geplande ontmoeting volgens het rooster geen voortgang
(kunnen) vinden dan wordt die keer alsnog ingehaald.

d) Strikte vertrouwelijkheid (off- en online)
Alle informatie verstrekt aan Kwasi’s Sranan Consultancy wordt strikt gebruikt
ten behoeve van de onderwijsleersituatie.

e) Kwaliteit
Kwasi’s Sranan Consultancy staat garant voor de programmatische en richtige
uitvoering van de cursussen. In het kader van de handhaving van de kwaliteit
wordt bij aanvang, tussentijds en aan het einde van de cursus de vorderingen
gemeten en doorgecommuniceerd aan de cursist (offline). De cursist zal
bovendien uitgenodigd worden zowel de instructie als het cursusmateriaal te
beoordelen (off- en online).

f) Aanbod en cursusprijs in een offlinesituatie
Het aanbod is persoonlijk, niet overdraagbaar aan een derde en bestaat uit 10
gegeven lessen ofwel 20 contacturen, inclusief 20 begeleidingsuren i.v.m.
vragen, huiswerk en de eindopdracht.
De cursusprijs is opgebouwd uit de kosten voor voorbereiding, instructie, inzet
van didactische media, huisvesting, certificaat, tussentijdse en nazorg, thee en
koffie en de kosten voor het cursusmateriaal. De cursusprijs kan variëren met
het aantal deelnemers beneden het aantal van 10 en daarboven, buiten en in
Amsterdam respectievelijk van €195 en €175. Afhankelijk van de
samenwerkingsmodaliteit kan de cursusbijdrage verder variëren.

F1) Aanbod en cursusprijs offline
De cursusprijs is opgebouwd uit de kosten voor voorbereiding, instructie, inzet
van didactische media, huisvesting, certificaat, tussentijdse en nazorg, thee en
koffie en de kosten voor het cursusmateriaal. De cursusprijs kan variëren met
het aantal deelnemers beneden het aantal van 10 en daarboven. Afhankelijk van
de samenwerkingsmodaliteit kan de cursusbijdrage verder variëren. De kosten
zijn €185 inclusief materiaalkosten. Daarnaast kunnen de cursisten onbeperkt
deelnemen bij de opstart van nieuwe cursussen. Bovendien blijven de cursisten
het recht behouden op updates van de digitale versie van het materiaal.

F2) Aanbod en cursusprijs online
Het aanbod is persoonlijk, niet overdraagbaar aan een derde en bestaat uit 12
onderwerpen. Afhankelijk van de module kan aanvullende begeleiding
plaatsvinden. De cursusprijzen variëren naar de behoefte van de cursist.

g) Certificaat
De cursussen van de Consultancy worden afgesloten met een eindopdracht,
presentatie en certificaat. Het certificaat van deelname wordt uitgereikt als de
cursist tenminste een opkomstpercentage van 70% heeft weten te realiseren. Het
certificaat kan bovendien met of zonder aantekening van verdienste worden
opgemaakt. Mocht de cursist geen uitvoering hebben gegeven aan de
eindopdracht, annex presentatie dan komt de cursist nochtans in aanmerking
voor een certificaat van deelname (zonder aantekening van verdienste) als de
aanwezigheid tenminste 70% is geweest.

h) Annulering
De gestorte gelden kunnen altijd terug worden gevorderd. Echter als eenmaal het
startschot voor de cursus gegeven is (per oproep waarbij plaats en tijd zijn
bekendgemaakt), betekent dit dat de teller is begonnen te lopen. Dat wil zeggen
dat de kosten al snel oplopen. Annulering is dan niet meer mogelijk (offline).
Bij het onlineaanbod gaat de cursist eerst akkoord met de Algemene
Voorwaarden en kan het aanbod alleen maar upgraden tegen bijbetaling. niet
meer annuleren.

i) Klachten
De cursist geldt als opdrachtgever en kan in geval van klachten over de training
zich wenden tot de trainer/uitvoerder van de cursus (offline).

j) Intellectuele eigendom
Al het cursusmateriaal en aanvullende materialen behoren tot het eigendom van
Stichting Opo-oso Opo Sranan(tongo) in verband met de training verstrekt, is
auteursrechtelijk beschermd. De uitrustingen mogen in welke vorm dan ook niet
openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd worden ten behoeve van derden in
welke gewijzigde vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van Stichting Opo-oso Opo Sranan(tongo).

k) Voorbehoud (off- en online).
Kwasi’s Sranan Consultancy behoudt zich het recht voor cursussen,
leermiddelen, en materialen te actualiseren, indien zij van mening is dat daarmee
de kwaliteit van de trainingen gebaat is. Op veranderde toetsspecificaties kan
worden geanticipeerd.

l) Aansprakelijkheid (off- en online).
Kwasi’s Sranan Consultancy stelt zich niet aansprakelijk voor directe dan wel
indirecte schade als gevolg van het manipuleren van de trainingsinhoud,
cursusspecificaties of cursusmaterialen, en/of aanwending van het geleerde in de
cursus door de deelnemer, waardoor enig nadeel ontstaat.
Amsterdam, november 2021

Easysoftonic
error: Content is beveiligd!!