Algm voorwaarden KSC

Algemene voorwaarden

a) Organisatie

Cursussen kunnen volledig onder de planning, organisatie en uitvoering staan van KwasiÔÇÖs Sranan Consultancy of in samenwerking met een partnerorganisatie worden uitgevoerd.
 
b) Cursussen onder de eigen regie
De cursussen die onder de volledige regie van KwasiÔÇÖs Sranan Consultancy vallen, kennen een zorgvoorziening. Hierbij kunnen oud-cursisten, voor zover de faciliteiten dat toelaten gewoon weer meedoen zonder kosten ÔÇô in principe als toehoorder. Voor 2 groepen oud-cursisten geldt een iets ander regime. Oud-cursisten die betaald hebben voor cursussen in Amsterdam blijven recht hebben in Amsterdam deel te nemen zonder extra kosten. Voor cursussen buiten Amsterdam worden nu wel de vervoerskosten die de Consultancy maakt van Amsterdam naar de cursusplek doorberekend. Deze kosten zijn echter wel beperkt tot 1 x de (re)tourkosten: Amsterdam – cursusplek. Per 2017 zijn deze Ôé¼30. Deze regeling geldt ook oud-cursisten die op uitnodiging van een partnerorganisatie zich hebben ingeschreven. Oud-cursisten van Wi Masanga vallen onder deze regeling.

c) Voortgang Cursussen

De betalingen dienen vooraf te geschieden op uitnodiging van KwasiÔÇÖs Sranan Consultancy. Een geplande cursus kan tot 3 keer in het lopende jaar worden uitgesteld. Mocht het minimale aantal betalende deelnemers niet worden gehaald dan zullen de ontvangen gelden zonder extra kosten onverwijld worden teruggestort.

Let wel! Mocht een geplande ontmoeting volgens het rooster geen voortgang (kunnen) vinden dan wordt die keer alsnog ingehaald.

d) Strikte vertrouwelijkheid

Alle informatie verstrekt aan KwasiÔÇÖs Sranan Consultancy wordt strikt gebruikt ten behoeve van de onderwijsleersituatie.

e) Kwaliteit

KwasiÔÇÖs Sranan Consultancy staat garant voor de programmatische en richtige uitvoering van de cursussen. In het kader van de handhaving van de kwaliteit wordt bij aanvang, tussentijds en aan het einde van de cursus de vorderingen gemeten en doorgecommuniceerd aan de cur-sist. De cursist zal bovendien uitgenodigd worden zowel de instructie als het cursusmateriaal te beoordelen.

f) Aanbod en cursusprijs

Het aanbod bestaat uit 10 gegeven lessen ofwel 20 contacturen, inclusief 20 begeleidingsuren i.v.m. huiswerk en de eindopdracht.

De cursusprijs is opgebouwd uit de kosten voor voorbereiding, instructie, inzet van didactische media, huisvesting, certificaat, tussentijdse en nazorg, thee en koffie en de kosten voor het cursusmateriaal. De cursusprijs kan vari├½ren met het aantal deelnemers beneden het aantal van 10 en daarboven, buiten en in Amsterdam respectievelijk van Ôé¼195 en Ôé¼175.

g) Certificaat

De cursussen van de Consultancy worden afgesloten met een eindopdracht, presentatie en certificaat. Het certificaat van deelname wordt uitgereikt als de cursist tenminste een opkomstpercentage van 70% heeft weten te realiseren. Het certificaat kan bovendien met of zonder aantekening van verdienste worden opgemaakt. Mocht de cursist geen uitvoering hebben gegeven aan de eindopdracht, annex presentatie dan komt de cursist nochtans in aanmerking voor een certificaat van deelname (zonder aantekening van verdienste) als het aanwezigheidspresentatie tenminste 70% is geweest.

h) Annulering

De gestorte gelden kunnen altijd terug worden gevorderd. Echter als eenmaal het startschot voor de cursus gegeven is (per oproep waarbij plaats en tijd zijn bekendgemaakt), betekent dit dat de teller is begonnen te lopen. Dat wil zeggen dat de kosten al snel oplopen. Annulering is dan niet meer mogelijk.

i) Klachten

De cursist geldt als opdrachtgever en kan in geval van klachten over de training zich wenden tot de trainer/uitvoerder van de cursus.

j) Intellectuele eigendom

Al het cursusmateriaal en aanvullende materialen behoren tot het eigendom van Stichting Opo-oso Opo Sranan(tongo) in verband met de training verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. De uitrustingen mogen in welke vorm dan ook niet openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd worden ten behoeve van derden in welke gewijzigde vorm dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Opo-oso Opo Sranan(tongo).

k) Voorbehoud

KwasiÔÇÖs Sranan Consultancy behoudt zich het recht voor cursussen, leermiddelen, en materialen te actualiseren, indien zij van mening is dat daarmee de kwaliteit van de trainingen gebaat is. Op veranderde toetsspecificaties kan worden geanticipeerd.

l) Aansprakelijkheid

KwasiÔÇÖs Sranan Consultancy stelt zich niet aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade als gevolg van manipulering van de trainingsinhoud, cursusspecificaties of cursusmateriaal, en/of aanwending door de deelnemer van het geleerde in de cursus, waardoor enig aandeel ontstaat.

Amsterdam, januari 2017

error: Content is beveiligd!!