De bedrijfsnaam

De bedrijfsnaam is eensdeels afgeleid van de eigen voornaam, anderdeels van de aard van de werkzaamheden. Tevens is rekening gehouden met de vindbaarheid op het internet. Kwasi staat in de West-Afrikaanse traditie voor een jongen geboren op zondag. Sranan verwijst zowel naar het land van herkomst als naar de algemene omgangstaal. Er is ingezoomd op een bestaande basis op het internet vanuit de stichting waarvan ik initiatiefnemer-medeoprichter ben, Opo-oso Opo Sranan(tongo). Opo-oso staat voor stichting.

Het Logo

cropped-Favicon-logo_2poten_leraar_Groenbalk.pngHet logo is in het geel en groen opgetrokken. De kleuren corresponderen met de dag van geboorte, zondag, en de eigen persoonlijkheid. Elke dag kent haar eigen kleur. De kleuren staan dus niet voor bepaalde associaties buiten de eigen persoon om.

De figuren zijn ontleend aan een tekening die door de kunstenaar, brada Arnie Breeveld, is geschetst in de periode 2003, in het kader van het cursusmateriaal van Opo-oso Opo Sranan(tongo). De schets verhaalt een momentopname in de klassensituatie. De figuranten staan onder een tweepoot.
Dit symbool is in een creatieve workshop voor de geest gekomen in associatie met de Eiffeltoren die in een tijdschrift het beeld van het op te richten bedrijf het beste benaderde. Geïnterpreteerd naar de eigen ervaringswereld is dit symbool voor te stellen als een passer. Mystiek vertaald, geeft de passer de beheerstheid van het handelen aan en herinnert eraan dat de mogelijkheden van de Consultancy begrensd zijn.

 

Visie en Missie 

Kwasi’s Sranan Consultancy komt niet uit de lucht vallen. Het initiatief werd geboren uit de opgedane ervaringen als voorzitter en trainer van Stichting Opo-oso Opo Sranan(tongo). Vanaf haar bestaan als initiatiefgroep in 1995 tot op heden kan op basis van ervaringsfeiten worden geconcludeerd dat er uiteenlopende afnemersfuncties zijn te koppelen aan het Sranan. Een cursus-, tolk- en vertaalbehoefte gaat steeds uit van respectievelijk particulieren en bedrijven. Daarnaast kunnen overheden via bedrijven toetsingshulpvragen hebben ten behoeve van bepaalde categorieën personeelsleden die beroepshalve hun Sranantongo vaardigheden op peil moeten houden.

Trouwens de overheid toonde zich faciliterend consument van Sranantongo door waarderingssubsidies te verstrekken aan Stichting Opo Sranan(tongo). Vanaf haar oprichting in 1997 tot aan haar actieve periode in 2008 genoot de Stichting periodiek een waarderingssubsidie m.b.t. projecten uitgevoerd in het stadsdeel. Bij het intreden van de wet Onderwijs Allochtone Levende Talen (OALT) in 1998 tot en met 2003 ontving de Stichting subsidie van het Rijk via de gemeente Amsterdam in verband met de uitvoering van deze Wet. Dus ook de overheid toonde zich gebruiker van het Sranan door projecten en meer vooral Sranan- en cultuurcursussen te faciliteren ten behoeve van haar burgers en bewoners in Amsterdam, en in het bijzonder die in Zuidoost. Kortom aan het Sranan kunnen afnemersfuncties van uiteenlopende aard worden toegeschreven.

Tegelijkertijd is er een verschuiving waar te nemen in de benadering van Sranantongo van het gedwee conformeren aan verschillende talen waaraan Sranantongo schatplichtig is voor haar woordenschat naar een authentieke benadering, waarbij vakkundig ingespeeld wordt op snel veranderende ontwikkelingen op technisch, technologisch en maatschappelijk gebied.

De herbestudering van Sranantongo heeft reeds laten zien dat de taal veel korter en efficiënter kan worden overgebracht aan de aangesprokene. Bovendien blijken veel categorieën, zoals het wederkerend en wederkerig voornaamwoord niet te bestaan in het Sranan.

Visie

De visie vanuit de Consultancy is dan ook op internationaal niveau de eigentijdse inzichten binnen het gezichtsveld brengen van gebruikers (de academische en niet academische gemeenschap) en hen vertrouwd maken met deze nieuwe benadering van het Sranan. Het uitdragen van  deze visie is reeds ingezet in Nederland.

Missie

Het beschikbaar stellen van een haal- en betaalbaar, uniek aanbod Sranan taalvaardigheid aan verschillende klantengroepen, een aanbod dat gevoed is vanuit de jarenlange ervaringen met de Sranan cursus-, tolk- en vertaalpraktijk in verschillende particuliere, maatschappelijke en commerciële marktsegmenten. In het verlengde hiervan wordt consultancy aangeboden, wat betreft second opinion hulpvragen: het kan gaan om contraexpertise m.b.t. gedane tolk- en vertaalopdrachten of het geven van een kwaliteitsoordeel m.b.t. verrichte onderzoeken in het algemeen (fundamenteel en toegepast onderzoek).

Strategic Intent

Gegeven de enorme taalverschuiving waaraan het Sranan is blootgesteld, waarbij in toenemende mate typische Sranan woorden terrein verliezen ten behoeve van uitheemse talen, zoals het Engels en Nederlands zal de Consultancy leidend zijn in het grootschalig propageren van de Sranantongo reparatie-ideologie.

De middelen die hiervoor zullen worden aangewend, zijn fora, zoals cursussen, de literatuur, sociale media en de lokale radio.

De stichting die officieel werd opgericht om de negatieve effecten van de Trans-Atlantische slavernij te ondervangen werd te oordelen naar á de respons vanuit verschillende partijen uit de samenleving aangewend als taalinstituut.

Het Engels, Nederlands en Portugees in mindere mate

Start vandaag met een cursus bij KSC

Easysoftonic
error: Content is beveiligd!!