Algemene Voorwaarden

Promotieonderzoek naar taal en (taal)gedrag van Afrikaanse Surinamers

Faculteit der Geesteswetenschappen

Onderwijsinstituut Neerlandistiek

Amsterdam, 11 november 2022

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

Bijlage(n):

Betreft: Verzoek tot medewerking aan promotieonderzoek naar de taal van Afrikaanse Surinamers

Afdeling: Nederlands-Caraïbische Letteren

Prof. dr M.H.G. van Kempen/Drs Kwasi Koorndijk

 

E-mailadres hoogleraar: M.H.G.vanKempen@uva.nl

Emailadres onderzoeker: k.m.f.r.koorndijk@uva.nl

Geachte heer/mevrouw,

Bij dezen verzoek ik u vriendelijk als informant mee te willen werken aan het promotieonderzoek dat ik verricht bij de Universiteit van Amsterdam. Uw medewerking is voor mijn onderzoek onmisbaar. Ik leg hieronder uit waar het om gaat, wat van u gevraagd wordt en hoe er met uw informatie wordt omgegaan.

Achtergrond
In heel veel onderzoeken worden Surinamers als een eenheidsworst neergezet, terwijl Surinamer-zijn een soort achternaam is voor diverse etnische groepen met zeker 20 moedertalen eigen geschiedenissen. De Afro’s binnen het Surinaamse geheel zijn zeer divers met duidelijke regionale verschillen: op dorps, stedelijk en binnenlands niveau. Het Binnenlandse segment van de Afro-Surinamers alleen al bestaat uit zes stammen met alle eigen talen en opperhoofden. De algemene deler is de Afrikaanse afstamming en het Sranan. In dit onderzoek wordt in tegenstelling tot andere studies nu rekening gehouden met deze diversiteit en worden groepen onderling met elkaar vergeleken.

Doel
Tegen deze achtergrond wordt een onderzoek gestart dat klaarheid moet brengen in de bestaanszekerheid van Afrikaanse Surinamers als etnische groep, en dan in het bijzonder ook van hun taal en taalgedrag.

Motivatie
Dit onderzoek is nodig bij het gericht benoemen en aanpakken van problemen van allerlei aard.

Institutionele inbedding
Er zijn twee promotors die dit onderzoek begeleiden, t.w.: prof. dr. Michiel van Kempen (promotor) en prof. dr. Folkert Kuiken (copromotor)

Toegepaste methoden
Informatie wordt schriftelijk verzameld, en via gesprekken die worden opgenomen op voicerecorder.

Duur onderzoek
Van u wordt verwacht ongeveer een dagdeel beschikbaar te zijn.

Rechten van de deelnemers
De deelname is vrijwillig. U heeft het recht om te weigeren op een vraag of een reeks vragen te antwoorden, of onder bepaalde omstandigheden te worden geobserveerd. Ook kunt u zich op elk moment terugtrekken uit het onderzoek.

Waarborgen
De persoonsgegevens van de deelnemers worden anoniem gemaakt in het onderzoek. Elke deelnemer krijgt een fictieve naam. Aan de gegevens zal niets worden gewijzigd. De gegevens zijn alleen beschikbaar voor onderzoeksdoeleinden. De waarborgen worden gegeven in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Klachten kunnen worden ingediend bij de promotor of bij de Ethische Commissie van de Faculteit Geesteswetenschappen van de UvA, adres: commissie-ethiek-fgw@uva.nl

tel. 020 525 3054, Kloveniersburgwal 48, 1012 CX Amsterdam – Bushuis, kamer F.1.11B.

Betekenis voor de deelnemer van dit onderzoek
De deelnemer helpt een antwoord te geven op de vragen in dit onderzoek, vragen die betrekking hebben op de generatiegenoten en de eigen etnische groep. De verkregen antwoorden dragen bij aan wetenschappelijk inzichten over de groep waartoe u zich rekent. Uit het onderzoek vloeit geen financieel voordeel voor de onderzoeker, de promotoren of de Universiteit van Amsterdam voort. De deelnemers zullen van het resultaat van het onderzoek op de hoogte worden gesteld door het Ninsee.

Contact
Bij vragen over het onderzoek kan contact worden opgenomen met de promotor aan de Universiteit van Amsterdam, prof. dr. Michiel van Kempen via M.H.G.vankempen@uva.nl of met de onderzoeker, drs Kwasi Koorndijk via k.m.f.r.koorndijk@uva.nl of 06-46265582.

Uw medewerking is voor het slagen van mijn onderzoeksproject van groot belang. Ik zal het daarom enorm waarderen als u aan het onderzoek zou willen deelnemen. U kunt uw medewerking bevestigen door bijgaand formulier in te vullen en te ondertekenen en te retourneren via de post naar het adres: Alfred Döblinstraat 57; 1102 VH Amsterdam of gescand of gefotografeerd aan mijn mailadres: k.m.f.r.koorndijk@uva.nl. Houd u zelf s.v.p. ook een kopie van uw toestemmingsbrief. De bijgaande retourenveloppe is voorgefrankeerd. U hoeft deze dus niet meer van een postzegel te voorzien.

Bij voorbaat mijn hartelijke dank.

Met vriendelijke groet,

..

Kwasi Koorndijk

Toestemmingsformulier

Aanmelding deelname onderzoek (#22)

Bedankt

============================Hoe wilt u meedoen? Online of Offline

KIES ÉÉN VAN DE TWEE MOGELIJKHEDEN

ONLINE:  Als u kiest voor online dan hebt u internet, een computer en webcam en de daarbij benodigde vaardigheden nodig.

OFFLINE: Bij offlineparticipatie ontvangt u een uitnodiging met datum, tijd en plaats van uitvoering.


 

 

Ondergetekende,

verklaart hierbij erin toe te stemmen om deel te nemen aan het onderzoek naar taal en taalgedrag (etnolinguïstische vitaliteit) van Surinamers. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Drs Kwasi Koorndijk en staat onder begeleiding van de Universiteit van Amsterdam.

Ik heb de uitnodigingsbrief met de uitleg over het onderzoek gelezen en begrepen.

Ik heb kennisgenomen van de gelegenheid om vragen over het onderzoek te stellen en kan dat ook tussentijds nog doen.

Ik neem geheel uit vrije wil deel aan het onderzoek, ben niet verplicht op alle vragen te antwoorden en kan mij op elk moment terugtrekken wanneer ik dat wil.

Mijn gegevens en antwoorden zullen strikt vertrouwelijk en met inachtneming van anonimiteit worden behandeld, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verwerking van door mij verstrekte informatie zal geanonimiseerd gebeuren.

Mijn gegevens zullen goed beschermd worden bewaard en na afloop van het onderzoek worden vernietigd.

 

 

U kunt mij ook bereiken via 06-46265582 of e-mailadres: k.m.f.r.koorndijk@uva.nl

 

 


Easysoftonic
error: Content is beveiligd!!